? مصر + یمن +فلسطین - سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

مصر + یمن +فلسطین

سرزمین مصر هنگام ظهور وقبل از آن

حدیث شماره : 825 *
* ابو اسحاق النباء ، از جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : با حضرت قائم ( علیه السلام ) در بین رکن ومقام سیصد وچند نفر ( سیصد وسیزده نفر ) به تعداد أهل بدر بیعت مى کنند که بزرگان ونجباء مصر وابدال واولیائى از شام واخیار وپاکانى از عراق در میان آنها است ، وتا مقدارى که خدا بخواهد در دنیا خواهند بود ( یا حکومت خواهند کرد ) .

795 - " یخرج قبل السفیانی مصری ویمانی "
* حدیث شماره : 795 *
* فضل بن شاذان ، از ابن فضال ، از ابن بکیر ، از محمد بن مسلم ، بدون نسبت به امام باقر ( ع ) آمده است که قبل از سفیانى ، مصرى و یمانى خروج خواهند کرد .
795 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : غیبة الطوسی : ص 271

* حدیث شماره : 1190 *
* حسن بن جهم مى گوید : از ابو الحسن ( ع ) درباره مسأله ( فرج ) سؤال کردم حضرت فرمود : آنرا بگونه اى مفصل برایت بیان کنم یا بطور خلاصه ، عرض کردم مىخواهم آنرا برایم خلاصه بیان فرمایى ، حضرت فرمود : ( فرج ) آن زمان است که درفش هاى قیس در مصر و درفش هاى کنده در خراسان به حرکت درآید .
1190 - المصادر :
* : الفضل ( بن شاذان ) - على ما فی غیبة الطوسی .
* : الارشاد : ص 360

* حدیث شماره : 1228 *
* معمر بن خالد از ابى الحسن ( ع ) روایت کرده که فرمود : گویى درفش هاى سبز رنگ آمیزى شده اى را مىبینم که از مصر مىآیند تا به شامات مىرسند و از [ آنجا ] به سمت فرزند صاحب الوصیات هدایت مىشوند .
1228 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی الارشاد .
* : الارشاد : ص 360

* حدیث شماره : 232 *
* بکر بن سواده ، از دانشمندى حمیرى نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن حدیث آمده است : در این بیابان وریگزار آفریقا روزى بر دشمنان شما خواهد گذشت که در آن روز روم با هشتصد کشتى در این ریگزار با شما خواهد جنگید ، سپس خداوند آنها را بدست شما شکست داده تا آنکه شما کشتى هاى آنها را گرفته و با همانها به خود روم حمله ور مىشوید ، هنگامیکه به آنجا مىرسید ، سه تکبیر گفته که قلعه آنها بواسظهء تکبیر شما بلرزش در مى آید وبا تکبیر سوم تا یک مایل فرو مى ریزد ، آنوقت شما داخل آنجا شده ابرى آنها را در تاریکى فرو برده ولى مانع ورود شما به آنجا نمى گردد ، وقبل از آنکه گرد وغبار فرو نشیند شما خود را بر فرشهاى آنها ( داخل خانه هایشان ) احساس مى نمائید .
232 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 132

* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینستکه ، ترک ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاکم شما که دارایى واموال را جمع مىکند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد که پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیکه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطهء زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامیکه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت کنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
* *
* : الفضل بن شاذان : على ما فی سند غیبة الطوسی .
* : غیبة الطوسی : ص 268


------------------------------------------------------------------------

فلسطین و بیت المقدس
فلسطین و بیت المقدس· حدیث شماره : 124 *
* ( ابو ذر نقل مى کند که از رسول خدا صلى الله علیه وآله سؤال شد : نماز در بیت المقدس افضل است یا در مسجد شما ؟ حضرت فرمود : نماز در مسجد من از چهار نماز در بیت المقدس بهتر است ، و بیت المقدس مصلاى خوبى است زمین محشر و محل حشر ونشر است ، زمانى بر مردم بیاید که یک قطعهء زمین به اندازه یک تیررس که از آنجا بیت المقدس را ببینند براى آنها بهتر از تمام دنیا و آنچه در آن هست ، باشد .· * حدیث شماره : 179 *
* " امیر المؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانى از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل مىکند : که بخشى از آن حدیث این است : خداوند متعال از آنچه آفریده یکى را برگزیده است ، از زمینها و مکانهاى متبرکه یکى را برگزید واز میان اینها یکى را انتخاب نمود ، از مکانها ، مکه و مدینه و بیت المقدس را برگزید وفرمود : نماز در مسجد من از هزار نماز در غیر آن برتر است ، مگر نماز در مکه وبیت المقدس ، واز شبها ، شبهاى جمعه و نیمهء شعبان و قدر وعید فطر وقربان را برگزید .· * حدیث شماره : 32 *
* یحیى بن ابى عمرو ، از عمرو بن عبد الله حضرمى از ابو امامه ، روایت کرده که گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : همیشه گروهى از امت من پیروزمندانه دین را حفظ مىکنند ، بر دشمنانشان چیره و غالبند ، مخالفت با آنها بجز آنچه از زحمت و مشقت به آنها مىرسد ضررى بر آنها ندارد ، تا اینکه امر پروردگار ( ظهور ) بیاید و آنها با همین وضع هستند ، گفتند : اى رسول خدا آنها کجا هستند ؟ حضرت فرمود : در بیت المقدس و اطراف و نواحى آن .· * حدیث شماره : 33 *
* از عامر أحول ، از ابو صالح خولانى ، از ابو هریره ، از رسول خدا ( ص ) منقول است که فرمود : همیشه گروهى از امت من بر دروازه هاى دمشق و اطراف آن ، و بر دروازه هاى بیت المقدس و اطراف آن جنگ مىکنند ، دست از یارى کشیدن افرادى که خوارى آنها را مىخواهند ضررى به حالشان ندارد ، آنها پیروزمندانه بر حق ثابتند تا قیام ( حضرت مهدى علیه السلام ) بپا شود .· * حدیث شماره : 73 *
* ( ابو سعید خدرى از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل مىکند که آن حضرت فرمود : ) مردى از امت من ظهور خواهد کرد که به سنت من عمل مىکند ، خداوند برکت را از آسمان براى او فرو خواهد فرستاد وزمین برکات خود را براى او بیرون خواهد ریخت ، زمین را آکنده از عدل خواهد نمود ، همچنانکه پر از جور شده است ، هفت سال بر این امت حکومت کرده و وارد بیت المقدس خواهد شد .· * حدیث شماره : 228 *
* محمد بن حنفیه روایت کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : خلیفه اى از بنى هاشم در بیت المقدس فرود مى آید که زمین را پر از عدل مىکند ، بناى بیت المقدس را بگونه اى مىسازد که مانند آن هرگز ساخته نشده است ، چهل سال حکومت مى کند وصلح روم براى مدت هفت سال بدست آن حضرت صورت مى گیرد . .
------------------------------------------------------------------------------------------------

سرزمین یمن ویمانی


حدیث شماره : 188 *
* على بن أبی طالب از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل مى کند که آن حضرت فرمود : کسى که اهل یمن را دوست بدارد مرا دوست داشته است وکسى که با اهل یمن دشمنى کند مرا دشمن داشته است .

* حدیث شماره : 783 *
* وهیب بن حفص ، از ابوبصیر ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : زمانى که ببینید آتشى از سمت مشرق مانند ستون بلندى سه یا هفت روز پدیدار شده است آمادهء فرج آل محمد علیهم السلام ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) باشید اگر خداوند متعال بخواهد ، که خداوند عزیز و حکیم مىباشد . . . سپس حضرت فرمود : خروج سفیانى و یمانى و خراسانى در یک سال ودر یک ماه ودر یک روز پشت سر هم ( مثل دانه هاى تسبیح ) واقع شده وگرفتارى وبلا وناراحتى از هر سو روى مىآورد ، واى بر کسیکه با آنها مخالفت نماید . در میان آنها پرچمى هدایت کننده تر از پرچم یمانى یافت نمى شود . زیرا آن پرچم هدایت استکه بسوى حضرت صاحب الزمان ( علیه السلام ) دعوت مى نماید . زمانى که یمانى خروج کند ، فروش اسلحه به مردم و به مسلمانان حرام مى گردد . وزمانیکه یمانى خروج کند همراه او قیام کن که پرچم او پرچم هدایت مى باشد . وهیچ مسلمانى حق ندارد با او مخالفت کرده وسر پیچى نماید هر که چنین کارى کند از اهل آتش خواهد بود . زیرا او به حق وبه راه مستقیم دعوت می نماید .

795 - " یخرج قبل السفیانی مصری ویمانی "
* حدیث شماره : 795 *
* فضل بن شاذان ، از ابن فضال ، از ابن بکیر ، از محمد بن مسلم ، بدون نسبت به امام باقر ( ع ) آمده است که قبل از سفیانى ، مصرى و یمانى خروج خواهند کرد .

* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بکر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یک سال ویک ماه ویک روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت کننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .

* حدیث شماره : 1043 *
* محمد بن ابى عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : یمانى وسفیانى مانند دو اسب مسابقه دهنده همدوش یکدیگر پیش خواهند رفت .

- " أنى یخرج ذلک ؟ ولما یخرج کاسر عینیه بصنعاء "
* حدیث شماره : 1044 *
* محمد بن سنان ، از عبید بن زراره ، روایت کرده و می گوید نزد امام صادق علیه السلام سخن از ، سفیانى ، به میان آمد ، حضرت فرمود : او چگونه خروج خواهد کرد در حالیکه هنوز شخصى که شکننده چشمهاى اوست از صنعا ( یمن ) خروج نکرده است .


| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب