? سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

نشانه ها درسال ظهور = 01

نشانه ها درسال ظهور = 01


* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است که فرمود : زمانیکه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى که دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیک خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشک شد و فرمود : زمانیکه شکافى در سد فرات افتاده و آب به کوچه هاى کوفه برسد ، آنگاه است که شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .
* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یک ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنکه بنى امیه اختلاف پیدا کرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حکومت رسیدند آنها نیز حکومت کرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنکه اختلاف کرده و حکومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یکدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وکتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت کرده ودر هیچ کجا پرچم او شکست نخواهد خورد تا آنکه از دنیا برود .
* حدیث شماره : 1053 *
* حسن بن محبوب ، از على بن حمزه ، از أبو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد مگر در سال هاى فرد ، سال یک یا سه یا پنج یا هفت یا نه .
* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود که میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد مىگردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نکنید .
* حدیث شماره : 1464 *
* على بن ابو حمزة ، از ابو بصیر واو از امام صادق ( ع ) روایت کرده که فرمود : قبل از ظهور قائم ( ع ) قطعا سالى خواهد آمد که مردم در آن سال ، دچار قحطى نشده واز نگرانى مردن به شدت بیمناک خواهند شد ، واموال ودارایى وجانها ومحصولات آنها دستخوش کاستى خواهد شد واین معنا در کتاب الهى بیان شده است ، وسپس این آیهء شریفه را تلاوت فرمود : " وشما را بوسیلهء بیم وگرسنگى وکاستى در دارایى وجانها ومحصولات ، مى آزماییم وشکیبایان را مژده بده " .
* حدیث شماره : 574 *
* از على بن محمد بن أعلم ازدى ، از پدرش ، از جدش نقل کرده که گفت : علی علیه السلام فرمود : قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام دو مرگ سرخ و سفید و حمله ملخها در وقت خودش و حمله آنها در غیر وقت خودش بوجود خواهد آمد . اما مرگ سرخ با شمشیر و مرگ سفید طاعون خواهد بود .
* حدیث شماره : 576 *
* از علی علیه السلام منقول است که فرمود : زمانیکه خدا بخواهد آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) را ظاهر نماید ، جنگ از ماه صفر تا ماه صفر آینده شروع گشته واین ابتداى خروج حضرت مهدى علیه السلام خواهد بود . ابن عباس گفت : اى امیرالمؤمنین ، حوادثى که دال بر ظهورآن حضرت باشد چقدر نزدیک خواهد بود ؟ چشمان علی علیه السلام پر از اشک شد و فرمود : زمانیکه شکافى در سد فرات افتاده و آب به کوچه هاى کوفه برسد ، آنگاه است که شیعیان ما باید آماده دیدار حضرت قائم علیه السلام باشند .
* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانکه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینستکه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود .
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى کند که حضرت فرمود : اى ابا محمد ( کنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم که براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىکنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیکه وقت تعیین مىکنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وکشته شدن نفس زکیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضکردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استکه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضکردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتکه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى که خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنکه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى که خوابیده را بیدار کرده ، وبه حیاط خانه ها مىکشاند ، فریادى که دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى کشد وآنوقت استکه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 1055 *
* علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : مدتى پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) سالى خواهد بود که میوه ها وخرماها در اثر بارندگى زیاد ، بر درختان فاسد مىگردند ، بنابراین در آن هنگام در قیام آنحضرت تردید نکنید .
* حدیث شماره : 1056 *
* جعفر بن سعد ، از پدرش ، از امام صادق علیه السلام آورده که فرمود : سال پیروزى ( سال ظهور حضرت مهدى علیه السلام ) رود فرات طغیان کرده بگونه اى که آب وارد کوچه هاى کوفه مى گردد .
* حدیث شماره : 1025 *
* زیاد بن مروان ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : نداء ( آسمانى ) وخروج سفیانى و ( خروج ) یمانى وکشته شدن نفس زکیه وظهور دستى از آسمان ، همه از رخدادهاى قطعى بوده که اتفاق خواهند افتاد وحضرت فرمود : همچنین فریادى در ماه رمضان شنیده خواهد شدکه انسان خواب را بیدار ، وبیدار را به وحشت انداخته بگونه ایکه دختران جوان را از حجاب وپوششها بیرون ، مى کشد ( شاید مراد اینستکه از شدت وحشت ، زنان جوان ، حجاب را رها کرده وفراموش نموده و مىگریزند ) .
* حدیث شماره : 1036 *
* على بن حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام روایت مى کند که حضرت فرمود : اى ابا محمد ( کنیه ابو بصیر ) ما خانواده اى هستیم که براى ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) وقت تعیین نمىکنیم ، وحضرت محمد صلى الله علیه وآله فرمود ، آنهائیکه وقت تعیین مىکنند ، دروغگو هستند ، اى ابا محمد پیش از این واقعه ( قیام حضرت قائم علیه السلام ) پنج علامت ونشانه خواهد بود ، نخستین نشانهء نداء ( آسمانى ) در ماه رمضان وخروج سفیانى وخروج خراسانى وکشته شدن نفس زکیه و فرورفتن ( سپاه سفیانى در ) زمین ، بیداء ، سپس فرمود : اى ابا محمد : پیش از این امر دو طاعون خواهد بود ، طاعون سفید وطاعون قرمز . عرضکردم ، آنها چیستند فرمود : اما طاعون سفید ، مرگى استکه مردم را مانند سیل از بین مى برد ، واما طاعون قرمز ، مرگ با شمشیر است ( بیمارى طاعون وجنگ هر دو مردم را بشدت از بین خواهد برد ) وحضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه از داخل آسمان در شب بیست وسوم ( در ماه رمضان ) شب جمعه ندائى به گوش خواهد رسید عرضکردم ، به چه چیزى ندا خواهد شد فرمود : نام آنحضرت و نام پدرش ( علیهما السلام ) به این صورتکه ، آگاه باشید فلانى فرزند فلان ، قائم آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) بوده ، به او گوش دهید واز او اطاعت نمائید ، آنگاه هیچ جاندارى که خدا در او روح آفریده باشد ، باقى نمى ماند ، جز آنکه آن صیحه وفریاد آسمانى را خواهد شنید ، فریادى که خوابیده را بیدار کرده ، وبه حیاط خانه ها مىکشاند ، فریادى که دختران جوان را ( از وحشت واضطراب ) از حجاب ها بیرون مى کشد وآنوقت استکه حضرت قائم علیه السلام قیام مى نماید ، آن صیحه وفریاد از حضرت جبرئیل علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بکر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یک سال ویک ماه ویک روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت کننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .
* حدیث شماره : 1227 *
* أحمد بن محمد بن ابى نصیر از امام رضا ( ع ) روایت کرده است که فرمود : ( قبل از [ ظهور ] ، سفیانى و یمانى و مروانى و شعیب بن صالح ، ظاهر خواهد شد ، بنابر این چگونه کسى که خروج کرده است مىگوید : من همان قائم هستم ؟
* حدیث شماره : 734 *
* على بن أبو حمزه از پدرش و وهیب از ابوبصیر و او از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : قیام حضرت مهدى علیه السلام در سال ، فرد خواهد بود ، نه - یک ، سه - پنج - و فرمود : پس از آنکه بنى امیه اختلاف پیدا کرده و سلطنت از دستشان رفت وبنى عباس به حکومت رسیدند آنها نیز حکومت کرده ، و سلطنت آنها در خوشى و رفاه خواهد بود تا آنکه اختلاف کرده و حکومت از دستشان برود . و اهل مشرق ومغرب با یکدیگر اختلاف نموده وهمچنین اهل قبله ( مسلمانان ) ووحشت و سختى عجیبى مردم را در بر بگیرد وهمینگونه خواهد بود ، تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که ناله ها برخواهد خواست ، پس بخدا سوگند گویا مىبینم ( حضرت مهدى علیه السلام ) با مردم در مورد امر جدید وکتاب جدید وسلطنت جدید از آسمان ، بیعت کرده ودر هیچ کجا پرچم او شکست نخواهد خورد تا آنکه از دنیا برود .
* حدیث شماره : 813 *
* منصور دوانیقى گفت : اى سیف بن عمیرة قطعا از آسمان منادى به نام مردى از فرزندان ابو طالب ، ندا خواهد داد ، به او گفتم : مردم چنین چیزى مىگویند ؟ گفت : سوگند به کسى که جانم بدست اوست با گوشهاى خودم از او ( از امام باقر علیه السلام ) شنیدم که مىفرمود : حتما از آسمان ندا به نام مردى خواهد شد . گفتم : اى امیر المؤمنین ( منصور دوانیقى ) هرگز مانند چنین حدیثى نشنیده بودم ، گفت : اى سیف چنانچه این امر اتفاق بیفتد ما نخستین کسى خواهیم بود که او را اجابت خواهید کرد زیرا او یکى از پسر عموهاى ماست . گفتم : از کدام پسر عموها ؟ گفت : از فرزندان حضرت فاطمه علیها السلام . سپس گفت : اى سیف اگر این حدیث را از ابو جعفر محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام و از خیلى از مردم نشنیده بودم ، هرگز قبول نمىکردم ولى او شخصى چون محمد بن علی ( امام باقر ) علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 814 *
* حارث بن مغیرهء بصرى ، از میمون البان ، از امام باقر علیه السلام روایت کرده است که فرمود : همانا امر ما ( اهل بیت ) از این خورشید روشن تر وآشکار تر مى باشد . سپس فرمود : منادى از آسمان به نام ندا مى دهد که فلان فرزند فلان ، امام است ، وشیطان لعنه الله از زمین ندا مى دهد همچنانکه در لیلة العقبة ، در مورد رسول الله صلى الله علیه وآله ندا داد .
* حدیث شماره : 815 *
* وهیب بن حفص از ناجیة القطان از امام باقر علیه السلام نقل کرده که گفت : همانا منادى ندا خواهد داد که مهدى به نام آن حضرت ونام پدرش ، از آل محمد مى باشد . سپس شیطان هم ندا مى دهد که فلانى وپیروان او برحق اند ، یعنى مردى از بنى امیة* حدیث شماره : 817 *
* على بن ابى حمزه ، از شر حبیل ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : در باره حضرت قائم علیه السلام از آن بزرگوار سئوال کردم ، حضرت فرمود : آن نخواهد شد تا آنکه منادى از آسمان ندا دهد که تمام اهل مشرق ومغرب ، حتى دختران جوان در حجاب هم آنرا خواهند شنید .
* حدیث شماره : 1008 *
* علی بن اسباط ، از محمد بن داود ، از ابن کثیر رقى از امام صادق ( ع ) روایت کرده که خدمت آن حضرت عرض کردم : فدایت شوم ، این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بسیار طول کشیده ودلهاى ما تنگ گشته ، و از دنیا خواهیم رفت ، حضرت فرمود : این امر از نا امید کننده ترین چیزها واز شدید ترین غم واندوه هاست ! منادى از آسمان به نام آن حضرت ونام پدرش ندا خواهد داد ، عرضکردم : فدایت شوم ، نام او چیست ؟ فرمود : نام او ، نام پیامبر ونام پدرش نام وصى ( شاید مراد نام امام حسن مجتبى علیه السلام است ) مىباشد .
1012 - " الصیحة التی فی شهر رمضان تکون لیلة الجمعة لثلاث وعشرین مضین من شهر رمضان "
* حدیث شماره : 1012 *
* ابی یعقوب ، از حارث بن مغیره ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : صیحهء ماه رمضان در شب جمعه ، که بیست وسه شب از ماه رمضان گذشته باشد ، اتفاق خواهد افتاد .
* حدیث شماره : 1013 *
* هشام بن سالم ، از زراره ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : منادى به نام ، حضرت قائم علیه السلام ، صدا خواهد زد عرض کردم : آیا آن ندا خاص است یا عام ؟ فرمود : عام است که هر قوم وقبیله اى به زبان خودش آنرا مى شنود . عرضکردم : پس در آنصورت چه کسى با حضرت قائم ( علیه السلام ) مخالفت مى کند ، در حالیکه نداء به نام آنحضرت را شنیده است ؟ فرمود : ابلیس وشیطان آنها را رها نمى کند تا آنکه ( در آخر شب ) فریاد مى زند ومردم را به شک مىاندازد
* حدیث شماره : 1015 *
* محمد بن أبی عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : دو صیحه وفریاد خواهد بود ، یکى در اول شب ودیگرى در آخر شب دوم ، عرض کردم : چگونه ؟ فرمود : یکى از آسمان ویکى از ابلیس وشیطان . عرض کردم : چگونه آندو را از هم تشخیص دهیم ؟ فرمود : کسى که قبل از وقوع ، خبر وقوع آنها را شنیده باشد ، آنها را تشخیص مىدهد .
* حدیث شماره : 1018 *
* عبد الله بن بکیر ، از زرارة بن اعین ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : منادى از آسمان ندا خواهد داد که ، فلانى امیرتان مىباشد ، ومنادى دیگرى مى گوید : که على ( علیه السلام ) وشیعیان او ، رستگاران وپیروزمندان هستند ، عرض کردم : بعد از آن ندا چه کسى با حضرت مهدى علیه السلام خواهد جنگید ؟ حضرت فرمود : شیطان هم ندا خواهد داد : فلانى ( مردى از بنى امیه ) وپیروان او پیروز ورستگارند . عرضکردم : چه کسى مى تواند ، راست ودروغ آن صداها ونداها را از یکدیگر تشخیص دهد ؟ فرمود : کسانیکه احادیث ما را روایت کرده اند ومىدانند که این اتفاق خواهد افتاد ، آنها مى توانند تشخیص دهند کدام راست وکدامیک دروغ وباطل است ومىدانند که شیعیان فرقه حقه هستند ، که آن نداهاى حق وباطل را از یکدیگر تشخیص مىدهند .


| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب

علامات نسبی نزدیک ظهور

علامات نسبی نزدیک ظهور
796 - " کأنی بقوم قد خرجوا بالمشرق یطلبون الحق فلا یعطونه ، ثم یطلبونه فلا یعطونه ، فإذا رأوا ذلک وضعوا سیوفهم على عواتقهم ، فیعطون ما سألوه فلا یقبلونه حتى یقوموا ، ولا یدفعونها إلا إلى صاحبکم . قتلاهم شهداء . أما إنی لو أدرکت ذلک لاستبقیت نفسی لصاحب هذا الامر "
* حدیث شماره : 796 *
* معمر بن یحیى بن سام ، از ابو خالد کابلى ، از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : گویا مى بینم گروهى از مشرق قیام کرده وحق را مطالبه مىنمایند وبه آنها نمىدهند . دو باره آنرا مطالبه کرده وبه آنها داده نمىشود وزمانى که مىبینند با آنان چنین رفتار مى شود شمشیرهاى خود را بر دوش گرفته آماده مبارزه مىشوند آنگاه حق را به آنها داده ، ولى دیگر قبول نکرده وقیام مىنمایند . وشمشیرهاى خود را جز به صاحب شما ( حضرت صاحب الزمان علیه السلام ) تحویل نخواهند داد ، کشته هاى آنان شهید مى باشند . اما من چنانچه در آن زمان باشم ، خود را براى حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) نگه خواهم داشت ( یعنى همراه آنان قیام نخواهم کرد ) .
796 - المصادر :
* : النعمانی : ص 273 ب 14 ح 50 - حدثنا أحمد بن محمد بن سعید قال : حدثنی علی بن الحسن ، عن أخیه محمد بن الحسن ، عن أبیه ، عن أحمد بن عمر الحلبی ، عن الحسین بن موسى ، عن معمر بن یحیى بن سام ، عن أبی خالد الکابلی ، عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال : -
* : البحار : ج 2 ص 243 ب 25 ح 116 - عن النعمانی بتفاوت یسیر .
212 - " علامة المهدی إذا انساب علیکم الترک ، ومات خلیفتکم الذی یجمع الأموال ، ویستخلف بعده ضعیف فیخلع بعد سنتین من بیعته ، ویخسف بغربی مسجد دمشق ، وخروج ثلاثة نفر بالشام ، وخروج أهل المغرب إلى مصر ، وتلک أمارة السفیانی "
ملاحظة : " توجد روایات عدیدة عن الترک لم نوردها لأنها واضحة الانطباق على غزو الترک المغول لبلاد المسلمین وقد کانت معروفة عند المسلمین قبل حملة التتار فی القرن السابع الهجری ، وهی من معجزات النبی صلى الله علیه وآله . وهی وغیرها تدل على أن اسم الترک یطلق على کل شعوب شرق آسیا بمن فیهم الروس الفعلیین . أما الترک المسلمین مثل أتراک ترکیا وإیران فلا تعنیهم الأحادیث الواردة عن تحرک الترک ضد المسلمین وضد الإمام المهدی علیه السلام ، لأنها تنص على أن أولئک کفار أعداء للمسلمین
* *
* : ملاحم ابن طاووس : ص 58 ب 111 - عن روایة ابن حماد الأولى .
وفی : ص 61 ب 120 - عن روایة ابن حماد الثانیة ، وفیه " عبد الله بن رزین " .
* : الایقاظ من الهجعة : ص 357 ب 10 ح 102 - أوله عن روایة غیبة الطوسی الأولى .
* : البحار : ج 52 ص 207 ب 25 ح 45 - عن روایة غیبة الطوسی الثانیة .
وفی : ص 212 ب 25 ح 60 - عن روایة غیبة الطوسی الثانیة .
* : کشف النوری : ص 174 - عن روایة عقد الدرر الثانیة .
* : منتخب الأثر : ص 451 ف 6 ب 4 ح 18 - عن ملاحم ابن طاووس .
وفی : ص 451 ف 6 ب 4 ح 18 - عن غیبة الطوسی
* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینستکه ، ترک ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاکم شما که دارایى واموال را جمع مىکند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد که پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیکه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطهء زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامیکه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت کنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
* *
* حدیث شماره : 1452 *
* جابر جعفى از امام باقر ( ع ) روایت کرده است که فرمود : اى جابر ، پا برجا و استوار برزمین باش ودست وپاى خودرا حرکت نده تا علامات ونشانه هایى را براى تو بیان کنم که سالى آنها را خواهى دید ، مى بینى که ندا دهنده اى در دمشق ندا مى کند ودر یکى از شهرهاى آن [ روستاهاى آن ] فرورفتگى زمین ایجاد مى شود [ زمین فرو مى رود ] . . . که ترکها از آنجا گذشته تا به جزیره رسیدند ورومیان در رمله فرود آمدند ، آن سالى است که در تمام سرزمینهاى اعراب اختلاف بوجود مى آید ، وشامیان برسرسه درفش ، اصهب ، وابقع وسفیانى با بنى ذنب الحمار مضر [ حاکمان بد آنروز ] به اختلاف مى پردازند ، والى هاى سفیانى از قبیلهء کلب با او هستند ، سفیانى وهمراهانش بر بنى ذنب الحمار پیروز مى شوند ، به گونه اى که کشتار مى شوند که هرگز براى چیزى چنین کشتارى نشده است ، ومردى در دمشق حضورمى یابد واووهمراهانش به نحوى کشته مى شوند ، که هیچکس کشته نشده است ، واین آیهء شریفه اى است که مى فرماید : " احزاب ودسته ها میان خود به اختلاف پرداختند ، واى برکسانى که کفر ورزیدند ، از مشاهدهء روزى بزرگ " سفیانى وهواداران او پیروز مىگردند ، تا آنجا که هیچ اهتمامى ندارند جز آل محمد صلى الله علیه وآله وپیروان آنها ، سپاهى را به کوفه اعزام مى کند وپیروان آل محمد ( ص ) را در کوفه کشتار نموده وبه دار مىآویزند ، وآنگاه ، درفشى از خراسان رو مىآورد تا اینکه در ساحل دجله فرود مىآید . مردى ضعیف از غیر عرب همراه با یارانش خروج مى کند ودر پشت کوفه ( نجف ) کشته مى شود ، سفیانى گروهى رابه مدینه اعزام مى کند ودرآنجا مردى را تقبل مىرساند ومهدى ومنصور از آن شهر مى گریزند ، کوچک وبزرگ آل محمد دستگیر مى شوند وبى آنکه یک تن از آنها رها شود همگى به زندان افکنده مى شوند ، سپاه به تعقیب این دو مرد مى پردازد ومهدى به سان روش موسى ( ع ) بینمناک از آن شهر ( مدینه ) خارج گشته تا اینکه وارد مکه مى شود ، سپاه او آورده تا آنکه در بیداء فرود میآیند وآن سپاه هملات ( هلال ) است که در زمین فرومى روند وجز کس که خبر فرو رفتن آنها را ببرد ، هیچکس زنده نمى ماند ، وقائم ( ع ) بین رکن ومقام میایستد ونماز مى گزارد ، و به اتفاق وزیرش راه مى افتد و مى گوید : اى مردم ، بر ضد کسانى که به ما ستم روا داشته وحق ما را غصب کردند ، از خدا کمک مى طلبیم . هرکس دربارهء خدا [ نسبت با خدا ] با ما محاجه نماید ، من به خدا سزاوارترم . هرکس در باره آدم ( ع ) [ نسبت با آدم ] با ما محاجه کند ، من سزاوارترین مردم به آدم ( ع ) هستم هر کس در بارهء نوح ( ع ) [ نسبت با نوح ] با ما محاجه نماید ، من سزاوارترین شخص به نوح ( ع ) هستم هر کس در باره ابراهیم ( ع ) [ نسبت با او ] با ما محاجه کند ، من سزاوارترین فرد به ابراهیم ( ع ) هستم . هرکس دربارهء محمد ( ص ) [ نسبت با او ] با ما محاجه نماید ، من سزاوارترین شخص به محمد صلى الله علیه وآله هستم هرکس درباره نسبت با پیامبران با ما محاجه کند ، ما سزاوارترین مردم نسبت به پیامبران هستیم .
هر کس در بارهء کتاب خدا با ما به محاجه بپردازد ، ما سزاوارترین مردم به کتاب خدا ( قرآن ) هستیم . ما وهمه مسلمانان امروز گواهى مى دهیم که ما مورد ظلم وستم قرار گرفته وآواره شدیم ، برضد ما شوریدند ، واز شهر ودیار واموال واهل خود بازمانده ومغلوب شدیم ، بخدا سوگند ، سیصد وسیزده مرد خواهند آمدکه پنجاه زن میان آنهاست ، بدون وعدة قبلى همه به سان ابرهاى پاییزى پى درپى آمده ودر مکه گردى آیند واین آیهء شریفه اى است خداوند میفرماید " هر کجا باشید ، خداوند همگى شما را گردمىآورد ، براستى که خدا بر هر کارى تواناست " مردى از آل محمد صلى الله علیه وآله مىگوید : " وهی القریة الظالمة اهلها " وپس آنحضرت به اتفاق سیصد وسیزده نفر خروج نموده وآنان میان رکن ومقام با آن حضرت بیعت مى کنند ، عهدنامهء رسول اکرم ( ص ) وپرچم وسلاح او در دست آن حضرت ووزیرش نیز با اوست ، منادى در مکه نام او وظهورش را از آسمان ندا مى کند ، بگونه اى که همهء زمینیان آن صدا را مى شنوند ، نام او نام پیامبر است ، اگر باور برخى چیزها برایتان مشکل باشد ، عهدنامهء پیامبر ( ص ) وپرچم وسلاح آن حضرت ونفس زکیه از فرزندان حسین برشما مشکل نخواهد بود ، اگر باور این معناهم برایتان دشوار باشد ، صداى آسمانى به نام وظهور وقیام او ، برایتان دشوار نیست . از منحرفین آل محمد ( ص ) بپرهیز ، زیرا آل محمد وعلى درفشى ، ودیگران نیز درفش هائى دارند ، بر پا واستوار بمان واز هیچیک آنان هرگز پیروى نکن ، تا آنکه مردى را از فرزندان حسین ( ع ) ملاحظه کنى ، او عهد نامهء رسول خدا ( ص ) ودرفش وسلاح او را با خود دارد ، زیرا عهد نامهء پیامبر ( ص ) نزد على بن حسین وسپس نزد محمد بن علی ( باقى است وخداوند هرچه خواهد انجام مى دهد ، با اینان همیشه ملازمه باش ، واز کسانى که برایت گفتم بیرهیز ، اگر مردى از آنان بهمراه سیصد وسیزده تن خروج کرد ودرفش رسول خدا ( ص ) را با خود داشت " . . . رهسپار مدینه شده تا آنکه از بیداء عبور مى کند ، ومى گوید : این جا مکان گروهى است که بزمین فرو رفته اند واین معناى آیهء شریفه است که :
" أفأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الأرض أو یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون أو یأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزین " وآنگاه که وارد مدینه شد ، محمد شجرى را طبق سنت وشیوهء یوسف ( ع ) بیرون مىراند ، وسپس به کوفه مىآید ودر آنجا تا خدا بخواهد درنگ مى کند تا برآنها غالب مىآید ، وسپس حرکت نموده تا با همراهانش وارد عذراء مى شود ، وتعدد بسیارى از مردم به او مى پیوندند ، وسفیانى در آنروز در وادى رمله بسر مى برد ، تا اینکه با یکدیگر برخورد مى کنند وآنروز روز ابدال است ، گروهى از مردم که با سفیانى بوداند در زمره پیروان آل محمد در مى آیند وگروهى که با آل محمد ( ص ) بوده اند به سفیانى مى پیوندند وهر گروهى از مردم به سمت درفش خود مى روند و آنروز ، روز ابدال است ، امیر المؤمنین ( ع ) فرمود درآن روز سفیانى وهمراهانش کشته مى شوند بگونه اى خبر دهنده اى هم از آنها باقى نمى ماند ، کسى که در آنروز از غنایم قبیلهء کلب محروم شود ، ناکام مانده است ، سپس حضرت وارد کوفه مى شود ومنزلش در آن شهر است ، همه غلامان مسلمان را خریده وآزاد مى کند ، بدهى بدهکاران را مى پردازد ، هر مالى که با ستم از کسى گرفته شده باشد آنرا برمى گرداند ، هر غلامى که از آنان کشته شود بهاى آنرا بعنوان دیه به اهلش مى پردازد ، و هرکس کشته شود ، بدهى او را پرداخته وخانواده اش را اداره مى کند ، او واهل بیتش در رحبه بسر مىبرند ، ( ورحبه محل سکونت نوح ( ع ) بوده وسرزمینى پاک ومطهر است ) هیج فردى از خاندان محمد ( ص ) سکونت نمى کند وکشته نمى شود مگر در سرزمین پاک ومطهر ، زیرا آنان اوصیاى پاک پیامبراند "
1452 - المصادر :حذف شد* حدیث شماره : 732 *
* حسن بن محبوب ، از یعقوب سراج ، از جابر ، از ابو جعفر ( ع ) امام باقر روایت کرده که فرمود : اى جابر حضرت قائم علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه فتنه ، مردم شام را چنان در بر بگیرد که هر چه تلاش مىکنند از آن خلاص شوند نمىتوانند ، وهمچنین کشتارى در بین کوفه وحیره واقع مى شود که کشته هاى دو طرف به یک اندازه خواهند بود ومنادى در آسمان ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 1662 *
* داود دجاجى ، از امام باقر ( ع ) ، از حضرت علی علیه السلام نقل کرده است که : در سه مورد منتظر فرج باشید . گفته شد : آنها کدامند ؟ در پاسخ فرمود : اختلاف بین اهالى شام ، [ بر افراشته شدن ] پرچمهاى سیاه از خراسان ، وفزع در ماه رمضان . گفته شد : فزع در ماه رمضان چیست ؟ در پاسخ فرمود : آیا نشنیده اید سخن خداى عزوجل را در قرآن که فرمود : " إن نشأ ننزل علیهم من السماء آیة فظلت أعناقهم لها خاضعین " ( اگر بخواهیم بر آنها نشانه اى از آسمان مىفرستیم که گردنهایشان در مقابل آن نشانه خاضع گردد ) آن نشانه اى است که دختر جوان را از سرا پرده اش بیرون مى آورد ، وشخص خواب را بیدار مى کند ، وبیدار را به وحشت مى اندازد .

* حدیث شماره : 792
* صالح بن ابى الاسود ، از ابى الجارود ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : هیچیک از ما اهل بیت ظلمى را از خود دفع نکرده ودعوت به حق نمى نماید جز آنکه گرفتار بلایا مىشود تا زمانیکه گروهى که شاهد جنگ بدر بوده قیام نمایند ، آنها کسانى هستند که کشته هاى آنها دفن نشده و مجروحان آنها مداوا نمىگردند ( کنایه از اینکه اصلا کشته و مجروح نمىدهند ) راوى مىگوید : عرض کردم : مقصود امام ( باقر علیه السلام ) از آن افراد ، کیست . گفتم فرشتگان .
* حدیث شماره : 793 *
* محمد بن سنان ، از ابى الجارود ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : وصیت مىکنم تو را به تقواى الهى و در اجتماعات مردم شرکت کن در حالى که از آنها دورى کرده وخانه نشین مىباشى ، و با کسانى که از ما ( اهل بیت ) خروج مىکنند همراهى نکن ، زیرا آنها بر چیزى نبوده وبه چیزى دعوت نمى کنند ( یعنى هیچ هدف و برنامه اى ندارند ) و بدان که بنى امیه حکومت دارند که مردم قدرت از بین بردن آن را ندارند ، واهل حق وحقیقت نیز دولتى دارند هنگامیکه بر پا شود خداوند از ما اهل بیت هرکه را بخواهد والى آن حکومت مىگرداند هر یک از شما آنرا درک نماید ، در نزد ما ( اهل بیت ) مقام بلندى خواهد داشت وهر که قبل از آن بمیرد بازهم به خیر وصلاح او خواهد بود . وبدان که هیچ گروهى قیام نکرده و دفع ظلم ننموده وبراى عزت دین تلاش نکرده ، جز آنکه آرزوها و بلاها او را به زمین خواهد زد تا آنکه گروهى که همراه رسول الله صلى الله علیه وآله شاهد جنگ بدر بوده اند قیام نمایند ، آنها کسانى هستند که کشته هاى آنان دفن نشده ، وافتادگان آنها برداشته نشده ، ومجروحان آنها مداوا نمى شوند ( یعنى اصلا کشته ومجروح نمىدهند ) عرض کردم : آنها چه کسانى هستند ؟ فرمود : فرشتگان* حدیث شماره : 631 *
* از علی علیه السلام : اختلافى که در بین نیزه ها ( احزاب ) در شام اتفاق مىافتد نشانه اى از آیات الهى آشکار مى گردد گفته شد : آن چیست یا امیر المؤمنین ؟ فرمود : زلزله اى در شام که بیش از صد هزار نفر در آن کشته شده که خداوند آن را براى مؤمنین رحمت وبراى کافرین عذاب قرار مى دهد . آن هنگام بنگرید به کسانى که داراى قاطرهاى سفید وسیاه ( خاکسترى ) وگوش بریده وپرچمهاى زرد مى باشند که از مغرب روى آورده وبه شام وارد مى شوند وآن زمانیستکه وحشت بزرگ ومرگ سرخ آنجا را فرا گرفته است . آنوقت بنگرید به فرو رفتن قریه اى از دمشق در زمین که ، حرستا ، نامیده مى شود ، وهمانوقت فرزند هند جگر خوار ( سفیانى ) از محلى بنام ، یابس ، خروج کرده و بر دمشق تسلط مى یابد ، پس در آنزمان آماده ، خروج وقیام حضرت مهدى علیه السلام باشید .
575 - " لا یخرج المهدی حتى یقتل ثلث ، ویموت ثلث ، ویبقى ثلث "
* حدیث شماره : 575 *
* یحیى بن یمان از کیسان رواشى قصار نقل کرده که گفت : مولایم برایم نقل کرد که از علی علیه السلام شنیدم ، فرمود : حضرت مهدى علیه السلام قیام نخواهد کرد تا آنکه ثلث مردم کشته شده و ثلث آنها مرده و ثلث دیگر زنده بمانند .
994 - " قدام القائم موتان : موت أحمر وموت أبیض ، حتى یذهب من کل سبعة خمسة ، الموت الأحمر السیف ، والموت الأبیض الطاعون "
ملاحظة : ( أوردنا هذا الحدیث هنا وإن تقدم فی أحادیث أمیر المؤمنین علیه السلام ، فبعض النصوص وردت بشکل مستقل عن أکثر من واحد من الأئمة علیهم السلام )
* حدیث شماره : 994 *
* عبدالرحمان بن حجاج ، از سلیمان بن خالد ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : پیش از قیام قائم علیه السلام ، دو نوع مرگ خواهد آمد ، مرگ سرخ و سفید ، چنانکه از هر هفت نفر ، پنج نفر آن خواهد رفت ( شاید مراد اینستکه پنج هفتم مردم از بین خواهند رفت ) مرگ سرخ شمشیر ومرگ سفید ، طاعون خواهد بود .
995 - " لا یکون هذا الامر حتى یذهب ثلث الناس ، فقیل له : إذا ذهب ثلث الناس فما یبقى ؟ فقال علیه السلام : أما ترضون أن تکونوا الثلث الباقی "
* حدیث شماره : 995 *
* ابی ایوب ، از ابو بصیر ، از محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام روایت کرده اند که فرمود : این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) واقع نخواهد شد تا آنکه دو ثلث مردم از بین بروند ، راوى مى گوید به حضرت عرض شد : اگر دو ثلث مردم از بین بروند ، پس چه باقى مى ماند ؟ حضرت ( ع ) ، فرمود : آیا راضى نیستید شما آن ثلث باقى مانده باشید .
- " قدام هذا الامر بیوح ، قلت وما البیوح ؟ قال : قتل دائم لا یفتر "
* حدیث شماره : 1223 *
* أحمد بن محمد بن ابونصر مىگوید : از ابو الحسن الرضا ( ع ) در رابطه با علائم ظهور حضرت حجة پرسیدم فرمود : قبل از ایام [ فرج ] بیوح بوجود خواهد آمد ، عرض کردم بیوح چیست ؟ فرمود : کشتار همیشگى که فروکش نمىکند .
* حدیث شماره : 584 *
* از علی علیه السلام نقل شده که فرمود : اى مالک بن ضمرة ، چگونه خواهى بود زمانى که ببینى میان شیعیان به اینصورت اختلاف افتد ، و حضرت انگشتان خود را باز کرده و آنها را در هم فرو برد ، عرض کردم : اى امیر المؤمنین آیا در آن زمان از خیر خبرى نخواهد بود ؟ فرمود : آرى ، همهء خیر در آنوقت است . اى مالک آن وقت است که قائم ما قیام کرده و هفتاد تن از کسانى را که به خدا و رسول او صلى الله علیه وآله دروغ بسته اند جلو کشیده و مىکشد ، سپس خداوند تمام شیعیان را بر امر واحدى جمع کرده و متفق مىنماید " .
* حدیث شماره : 585 *
* از علی علیه السلام است که مىفرمود : مانند زنبور عسل در مبان پرندگان باشید ، هیچ پرنده اى نیست که زنبور عسل را ضعیف و ناچیز نشمارد ، در حالیکه اگر آنها مىدانستند که در درون این حیوان ( زنبور عسل ) چه برکتى وجود دارد هرگز آنرا ضعیف نمىشمردند . با زبان و بدنتان با مردم معاشرت کرده اما با قلب و دل خود از آنها دورى کنید . سوگند به کسى که جانم بدست اوست شما آنچه را که دوست دارید نخواهید دید تا زمانیکه بعضى از شما بصورت برخى دیگر آب دهان انداخته و برخى ، بعضى دیگر را دروغگو خطاب کند ، و تا زمانیکه از شیعیان من مقدار اندکى ، مانند سرمه در چشم و نمک در غذا باقى نماند . براى شما مثالى خواهم زد ، مثل مردى را که غذاى پاک و تمیزى داشته و آنرا در خانه گذاشته وتا زمانى که خدا مىخواهد از آنجا مىرود . سپس دو باره سراغ آن رفته در حالیکه کرم برداشته ، دوباره آنرا تمیز کرده وپاک مىکند وداخل خانه گذاشته ومىرود تا زمانیکه خدا خواهد ، در حالیکه دوباره غذا کرم افتاده باز گشته وآنرا پاک و تمیز کرده و همینطور تا آنکه دیگر از آن غذا مقدارى باقى مىماند که دیگر کرم زده نخواهد بود و همچنین شما امتحان شده و انتخاب مىشوید تا آنکه از شما جز گروهى که فتنه ها در آن تأثیر نخواهند گذاشت ، باقى نمىماند .
المفردات : زایلوهم : أی انفصلوا عنهم وتمیزوا . الأندر : بضم الهمزة وفتح الدال : الکد* حدیث شماره : 695 *
* مسکین رحال از على بن ابى مغیره ، از عمیره دختر نفیل روایت کرده که گفت : از امام حسن یا امام حسین علیه السلام است که فرمود : امرى را که منتظر آن هستید ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) واقع نخواهد شد تا آنکه بعضى از شما از برخى دیگر دورى جسته وبرخى به صورت بعض دیگر آب دهان مىاندازند وبعضى ، برخى دیگر را تکفیر مىکنند وبعضى بعض دیگر را لعنت مى نمایند . راوى مى گوید عرض کردم : بنابر این در آن زمان از خیر خبرى نخواهد بود ؟ حضرت فرمود : آن زمان خیر وجود خواهد داشت چون حضرت قائم علیه السلام قیام کند ، تمام آن کارها را از بین خواهد برد .
* حدیث شماره : 735 *
* جابر جعفى این روایت را به نحو ارسال نقل کرده و مىگوید : به امام باقر علیه السلام عرض کردم : فرج شما چه زمان خواهد بود ؟ حضرت فرمود : چقدر دور است ، چقدر دور است ، سه بار فرمود : فرج بوجود نخواهد آمد تا آنکه غربال شوید ، غربال شوید ، غربال شوید ، تا آنکه خداوند تیره گیها را برطرف کرده وصافها و خالص ها باقى بمانند .
* حدیث شماره : 974 *
* زائدة بن قدامه ، از عبدالکریم ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : قیام حضرت قائم علیه السلام فعلا چگونه محقق خواهد شد ، در حالیکه هنوز جهان وفلک نچرخیده است . تا آنجا که گفته مى شود آنحضرت از دنیا رفته یا کشته شده است ، معلوم نیست وى در کجا مىگردد . عرض کردم : گردش وچرخش فلک چیست ؟ فرمود : اختلاف شیعیان با یکدیگر .
* حدیث شماره : 1256 *
* ایوب بن نوح مىگوید : ابو الحسن عسکرى به من فرمود : اى ایوب ، خداوند هیچ پیامبر را بر نیانگیخت مگر پس از آنکه سه پیمان از او گرفت : گواهى به یگانگى خدا ، دور افکندن معبودان غیر خدا ، و اینکه خداوند را اراده اى است که هر کس را بخواهد برترى مىبخشد و هر که را خواهد خوار مىسازد ، آگاه باش ، اگر میان آنان اختلافى بوجود آید تا زمانیکه صاحب الامر قیام کند این اختلاف همچنان میان آنان وجود خواهد داشت .

مصادر حذف شد


| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب

رجعت

رجعت
* حدیث شماره : 1152 *
* موسى بن حناط گفت از امام صادق ( ع ) شنیدم که مى فرمود : ایام الله سه روز است ، روزى که قائم ( ع ) ظهور کند ، وروز رجعت ، وروز رستاخیز "
1152 - المصادر :
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 18

·             * حدیث شماره : 1153 *
* این روایت به نحو ارسال از امام صادق ( ع ) نقل شده که حضرت در باره رجعت فرمود : " همانا کسانى که ایمان ناب وکامل وکسانى که کفر خالص داشته اند هنگام ظهور قائم ( ع ) به دنیا بر مى گردند ، ولى غیر از این افراد تا روز قیامت کسى به دنیا بر نمى گردد .

·             "
* حدیث شماره : 875 *
* داود بن راشد ، از حمران بن اعین ، از امام باقر ( ع ) نقل کرده که فرمود : بزودى همسایه شما ، حسین بن علی علیهما السلام ، دو باره به دنیا باز خواهد گشت و آنقدر حکومت مىکند که ابروهاى وى از شدت پیرى به روى چشمانش مىافتد .
875 - المصادر :
* : بصائر الدرجات ، سعد بن عبد الله : - على ما فی البرهان .
* : مختصر بصائر الدرجات : ص 22

·             حدیث شماره : 1156 *
* محمد بن مسلم مى گوید از حمران بن أعین وأبا الخطاب شنیدم که آندو از امام صادق ( ع ) شنیده اند که مى فرمود : نخستین کسى که زمین برایش شکافته مى شود وبه دنیا بر مى گردد حسین بن علی علیهما السلام است ، رجعت عمومى نیست بلکه براى عده اى خاص است ، وجز کسانى که ایمان خالص ویا کفر خالص داشته باشند ، رجعت ندارند "

·             * حدیث شماره : 876 *
* محمد بن زید نخعى ، از سیف بن عمیره ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : هنگامیکه حضرت قائم علیه السلام قیام فرماید ، به مؤمن در قبرش مى گویند : صاحبت قیام کرده اگر دوست داشته باشى مى توانى زنده شده وبه او ملحق گردى واگر هم دوست داشته باشى مىتوانى تحت لطف وکرامت پروردگارت بمانى .
876 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : دلائل الإمامة : ص 257

·             * حدیث شماره : 1166
* أحمد بن محمد از ابو عبد الله برقى مرفوعا از امام صادق ( ع ) نقل مى کند که حضرت به داود رقى که در حال رفتن بود نگریست وفرمود : کسى که خوشحال مى شود به مردى از یاران قائم ( ع ) بنگرد ، باید به این شخص ( داود رقى ) بنگرد ، ودر جایى دیگر فرمود : وى را ( داود ) میان خود به منزلهء مقداد رحمة الله ، بشمار آورید .

·                                               درضمن دو حدیث طولانی با شماره های 1161 و 529  در این مورد وجود دارد

 

| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب
<<   1     2      3      4     5      ...      7   >> صفحات وبلاگ