? سلام بر امام مهدی عج

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

مصر + یمن +فلسطین

سرزمین مصر هنگام ظهور وقبل از آن

حدیث شماره : 825 *
* ابو اسحاق النباء ، از جابر جعفى ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : با حضرت قائم ( علیه السلام ) در بین رکن ومقام سیصد وچند نفر ( سیصد وسیزده نفر ) به تعداد أهل بدر بیعت مى کنند که بزرگان ونجباء مصر وابدال واولیائى از شام واخیار وپاکانى از عراق در میان آنها است ، وتا مقدارى که خدا بخواهد در دنیا خواهند بود ( یا حکومت خواهند کرد ) .

795 - " یخرج قبل السفیانی مصری ویمانی "
* حدیث شماره : 795 *
* فضل بن شاذان ، از ابن فضال ، از ابن بکیر ، از محمد بن مسلم ، بدون نسبت به امام باقر ( ع ) آمده است که قبل از سفیانى ، مصرى و یمانى خروج خواهند کرد .
795 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : غیبة الطوسی : ص 271

* حدیث شماره : 1190 *
* حسن بن جهم مى گوید : از ابو الحسن ( ع ) درباره مسأله ( فرج ) سؤال کردم حضرت فرمود : آنرا بگونه اى مفصل برایت بیان کنم یا بطور خلاصه ، عرض کردم مىخواهم آنرا برایم خلاصه بیان فرمایى ، حضرت فرمود : ( فرج ) آن زمان است که درفش هاى قیس در مصر و درفش هاى کنده در خراسان به حرکت درآید .
1190 - المصادر :
* : الفضل ( بن شاذان ) - على ما فی غیبة الطوسی .
* : الارشاد : ص 360

* حدیث شماره : 1228 *
* معمر بن خالد از ابى الحسن ( ع ) روایت کرده که فرمود : گویى درفش هاى سبز رنگ آمیزى شده اى را مىبینم که از مصر مىآیند تا به شامات مىرسند و از [ آنجا ] به سمت فرزند صاحب الوصیات هدایت مىشوند .
1228 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی الارشاد .
* : الارشاد : ص 360

* حدیث شماره : 232 *
* بکر بن سواده ، از دانشمندى حمیرى نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن حدیث آمده است : در این بیابان وریگزار آفریقا روزى بر دشمنان شما خواهد گذشت که در آن روز روم با هشتصد کشتى در این ریگزار با شما خواهد جنگید ، سپس خداوند آنها را بدست شما شکست داده تا آنکه شما کشتى هاى آنها را گرفته و با همانها به خود روم حمله ور مىشوید ، هنگامیکه به آنجا مىرسید ، سه تکبیر گفته که قلعه آنها بواسظهء تکبیر شما بلرزش در مى آید وبا تکبیر سوم تا یک مایل فرو مى ریزد ، آنوقت شما داخل آنجا شده ابرى آنها را در تاریکى فرو برده ولى مانع ورود شما به آنجا نمى گردد ، وقبل از آنکه گرد وغبار فرو نشیند شما خود را بر فرشهاى آنها ( داخل خانه هایشان ) احساس مى نمائید .
232 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 132

* حدیث شماره : 212 *
* ابن زریر ، از عمار یاسر ، نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : علامت حضرت مهدى علیه السلام اینستکه ، ترک ها بر شما ( مسلمانان ) هجوم آورند ، و خلیفه وحاکم شما که دارایى واموال را جمع مىکند ، از دنیا برود ، و پس از او شخص ضعیفى به خلافت مى رسد که پس از دو سال از خلافت عزل مى گردد وزمانیکه قسمت غربى مسجد دمشق ، در زمین ( بواسطهء زلزله ) فرو رود وسه نفر در شام خروج نمایند وهنگامیکه اهل مغرب به مصر ، مهاجرت کنند ، این علامت خروج سفیانى مى باشد .
* *
* : الفضل بن شاذان : على ما فی سند غیبة الطوسی .
* : غیبة الطوسی : ص 268


------------------------------------------------------------------------

فلسطین و بیت المقدس
فلسطین و بیت المقدس· حدیث شماره : 124 *
* ( ابو ذر نقل مى کند که از رسول خدا صلى الله علیه وآله سؤال شد : نماز در بیت المقدس افضل است یا در مسجد شما ؟ حضرت فرمود : نماز در مسجد من از چهار نماز در بیت المقدس بهتر است ، و بیت المقدس مصلاى خوبى است زمین محشر و محل حشر ونشر است ، زمانى بر مردم بیاید که یک قطعهء زمین به اندازه یک تیررس که از آنجا بیت المقدس را ببینند براى آنها بهتر از تمام دنیا و آنچه در آن هست ، باشد .· * حدیث شماره : 179 *
* " امیر المؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانى از پیامبر صلى الله علیه وآله نقل مىکند : که بخشى از آن حدیث این است : خداوند متعال از آنچه آفریده یکى را برگزیده است ، از زمینها و مکانهاى متبرکه یکى را برگزید واز میان اینها یکى را انتخاب نمود ، از مکانها ، مکه و مدینه و بیت المقدس را برگزید وفرمود : نماز در مسجد من از هزار نماز در غیر آن برتر است ، مگر نماز در مکه وبیت المقدس ، واز شبها ، شبهاى جمعه و نیمهء شعبان و قدر وعید فطر وقربان را برگزید .· * حدیث شماره : 32 *
* یحیى بن ابى عمرو ، از عمرو بن عبد الله حضرمى از ابو امامه ، روایت کرده که گفت : رسول خدا ( ص ) فرمود : همیشه گروهى از امت من پیروزمندانه دین را حفظ مىکنند ، بر دشمنانشان چیره و غالبند ، مخالفت با آنها بجز آنچه از زحمت و مشقت به آنها مىرسد ضررى بر آنها ندارد ، تا اینکه امر پروردگار ( ظهور ) بیاید و آنها با همین وضع هستند ، گفتند : اى رسول خدا آنها کجا هستند ؟ حضرت فرمود : در بیت المقدس و اطراف و نواحى آن .· * حدیث شماره : 33 *
* از عامر أحول ، از ابو صالح خولانى ، از ابو هریره ، از رسول خدا ( ص ) منقول است که فرمود : همیشه گروهى از امت من بر دروازه هاى دمشق و اطراف آن ، و بر دروازه هاى بیت المقدس و اطراف آن جنگ مىکنند ، دست از یارى کشیدن افرادى که خوارى آنها را مىخواهند ضررى به حالشان ندارد ، آنها پیروزمندانه بر حق ثابتند تا قیام ( حضرت مهدى علیه السلام ) بپا شود .· * حدیث شماره : 73 *
* ( ابو سعید خدرى از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل مىکند که آن حضرت فرمود : ) مردى از امت من ظهور خواهد کرد که به سنت من عمل مىکند ، خداوند برکت را از آسمان براى او فرو خواهد فرستاد وزمین برکات خود را براى او بیرون خواهد ریخت ، زمین را آکنده از عدل خواهد نمود ، همچنانکه پر از جور شده است ، هفت سال بر این امت حکومت کرده و وارد بیت المقدس خواهد شد .· * حدیث شماره : 228 *
* محمد بن حنفیه روایت کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است : خلیفه اى از بنى هاشم در بیت المقدس فرود مى آید که زمین را پر از عدل مىکند ، بناى بیت المقدس را بگونه اى مىسازد که مانند آن هرگز ساخته نشده است ، چهل سال حکومت مى کند وصلح روم براى مدت هفت سال بدست آن حضرت صورت مى گیرد . .
------------------------------------------------------------------------------------------------

سرزمین یمن ویمانی


حدیث شماره : 188 *
* على بن أبی طالب از رسول خدا صلى الله علیه وآله نقل مى کند که آن حضرت فرمود : کسى که اهل یمن را دوست بدارد مرا دوست داشته است وکسى که با اهل یمن دشمنى کند مرا دشمن داشته است .

* حدیث شماره : 783 *
* وهیب بن حفص ، از ابوبصیر ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : زمانى که ببینید آتشى از سمت مشرق مانند ستون بلندى سه یا هفت روز پدیدار شده است آمادهء فرج آل محمد علیهم السلام ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) باشید اگر خداوند متعال بخواهد ، که خداوند عزیز و حکیم مىباشد . . . سپس حضرت فرمود : خروج سفیانى و یمانى و خراسانى در یک سال ودر یک ماه ودر یک روز پشت سر هم ( مثل دانه هاى تسبیح ) واقع شده وگرفتارى وبلا وناراحتى از هر سو روى مىآورد ، واى بر کسیکه با آنها مخالفت نماید . در میان آنها پرچمى هدایت کننده تر از پرچم یمانى یافت نمى شود . زیرا آن پرچم هدایت استکه بسوى حضرت صاحب الزمان ( علیه السلام ) دعوت مى نماید . زمانى که یمانى خروج کند ، فروش اسلحه به مردم و به مسلمانان حرام مى گردد . وزمانیکه یمانى خروج کند همراه او قیام کن که پرچم او پرچم هدایت مى باشد . وهیچ مسلمانى حق ندارد با او مخالفت کرده وسر پیچى نماید هر که چنین کارى کند از اهل آتش خواهد بود . زیرا او به حق وبه راه مستقیم دعوت می نماید .

795 - " یخرج قبل السفیانی مصری ویمانی "
* حدیث شماره : 795 *
* فضل بن شاذان ، از ابن فضال ، از ابن بکیر ، از محمد بن مسلم ، بدون نسبت به امام باقر ( ع ) آمده است که قبل از سفیانى ، مصرى و یمانى خروج خواهند کرد .

* حدیث شماره : 1037 *
* سیف بن عمیره ، از بکر بن محمد ازدى ، از امام صادق علیه السلام : خروج آن سه نفر ، خراسانى وسفیانى ویمانى ، در یک سال ویک ماه ویک روز خواهد بود ودر آن میان هیچ پرچمى هدایت کننده تر از پرچم ، یمانى ، نخواهد بود ، زیرا وى بسوى حق هدایت مى نماید .

* حدیث شماره : 1043 *
* محمد بن ابى عمیر ، از هشام بن سالم ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود : یمانى وسفیانى مانند دو اسب مسابقه دهنده همدوش یکدیگر پیش خواهند رفت .

- " أنى یخرج ذلک ؟ ولما یخرج کاسر عینیه بصنعاء "
* حدیث شماره : 1044 *
* محمد بن سنان ، از عبید بن زراره ، روایت کرده و می گوید نزد امام صادق علیه السلام سخن از ، سفیانى ، به میان آمد ، حضرت فرمود : او چگونه خروج خواهد کرد در حالیکه هنوز شخصى که شکننده چشمهاى اوست از صنعا ( یمن ) خروج نکرده است .


| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب

آخرالزمان

آخرالزمان
* حدیث شماره : 17 *
* از ابو زاهریه ، از حبیر بن نفیر ، از عوف بن مالک ، از رسول خدا ( ص ) منقول است که فرمود : اى عوف چگونه خواهى بود ، زمانى که این امت 73 گروه شوند ، که تنها یکى از این گروهها در بهشت و سایر آنها در آتش اند عرض کردم : اى رسول خدا ( ص ) آن تفرقه چه زمانى خواهد بود ؟ حضرت فرمود : زمانى که مأمورین انتظامى زیاد شوند و کنیزکان مالک شوند و بره کوچک ( شاید مراد بچه هاى خلفا باشند ) بر منبر بنشینند وقرآن را با آهنگ بخوانند ، و مساجد را زینت کنند و منبرها را بالا ببرند و غنائم ومال امام را گروه غالب بگیرد و زکات و صدقه را زیان بشمارند و امانت را غنیمت پندارند و در دین براى غیر خدا علم بیاموزند و مرد از زنش فرمان برد و از مادرش نافرمانى کند و پدرش او را رها نماید و آخر این امت اول را لعنت کند و فاسقها بزرگان و سران قبیله و فامیل شوند و پست ترین مردم امت رهبر قوم گردند وبخاطر ترس وپرهیز از شر فرد اورا احترام نهند ، پس در این هنگام است ( هفتاد و سه فرقه شدن امت ) و مردم در آن هنگام از بیم ، به شام پناه مىبرند تا از شر دشمنانشان محفوظ باشند . گفتم : آیا شام فتح مىشود ؟ حضرت فرمود : آرى . نزدیک است ، پس از فتح شام جنگها وفتنه ها روى مىدهد وآنگاه فتنهء کور پدید مىآید ، سپس بعضى از فتنه ها بهم مىپیوندند تا اینکه مردى از اهل بیت من که به او مهدى ( علیه السلام ) مىگویند ظهور نماید بنابر این اگر او را درک نمودى پیرویش نما و از هدایت یافتگان بدست او باش .
المفردات : وقعدت الحملان : أی حکم المسلمین الأطفال . واتخذ الفیء دولا : احتکرت ثروات المسلمین بین فئة خاصة .
* حدیث شماره : 21 *
* حصین بن مخارق ، از موسى بن جعفر ، از پدرش و او از علی ( ع ) و وى از رسول خدا ( ص ) روایت کرده است که فرمود : میان دو گروه جاهل برانگیخته و مبعوث شدم گروه جاهل دوم ( که بعد از پیامبر صلى الله علیه وآله هستند ) بدتر از گروه جاهل اول مىباشند ( که پیش از رسول صلى الله علیه وآله بودند )
* حدیث شماره : 220 *
* سعید مقبرى ، از ابو هریره ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود : ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بر پا نخواهد شد تا آنکه امت من مانند دیگران ، به حکومت وقدرت رسیده ، ومطابق ، آنها عمل خواهند کرد ، مردم گفتند : یا رسول الله آیا مانند فارس وروم حکومت خواهند کرد ؟ حضرت فرمود : مگر غیر از فارس وروم ، مردمى دیگر هم هستند !
المفردات : مأخذ الأمم : أی تسلک مسلکها .
* حدیث شماره : 41 *
* مرزوق ابو عبد الله حمصى ، از ابو أسماء رحبى ، از ثوبان غلام آزاد شدهء رسول خدا ( ص ) و او از رسول اکرم ( ص ) روایت کرده است که آن حضرت فرمود : نزدیک است که ملتها از هر ناحیه اى بر شما هجوم آورند همانگونه که خورندگان ، بر ظرف غذا هجوم مىبرند . راوى مىگوید عرض کردیم : اى رسول خدا ، آیا ما آن روز تعداد اندکى هستیم ؟ حضرت فرمود : شما در آن روز زیاد هستید ولى مانند کف روى سیل هستید ، ترس ووحشت از دلهاى دشمنان شما برداشته شده ودر قلوب شما ( وهن ) قرار داده شده ، راوى مىگوید عرض کردیم : ( وهن ) چیست ؟ حضرت فرمود : دوستى زنده بودن و کراهت داشتن از مرگ .

| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب

نشانه ها در سال ظهور = 02

نشانه ها در سال ظهور = 02
* حدیث شماره : 761 *
* ابراهیم بن زیاد خارقى ، از ابو بصیر نقل کرده که وى مىگوید به امام صادق علیه السلام عرضکردم که امام باقر علیه السلام : مىفرمود قائم آل محمد ( صلوات الله علیهم اجمعین ) دو غیبت داشته که یکى از دیگرى طولانىتر مىباشد ، امام صادق علیه السلام فرمود : آرى ( همینطور است ) واین امر نخواهد شد تا آنکه شمشیر ، بنى فلان ، مختلف ودائر ، وحلقه تنگ تر شود سفیانى خروج کند و بلا شدت پیدا نموده ودر میان مردم کشت وکشتار راه افتد آنگاه به حرم الهى ( کعبه ) و حرم رسول الله صلى الله علیه وآله پناه خواهند برد .
* حدیث شماره : 997 *
* حسن بن محبوب ، از ابراهیم ( بن زیاد ) خارقى ، از ابو بصیر ، از امام صادق به نقل از امام باقر علیهما السلام آورده که فرمود : آرى ، آن ( ظهور قائم علیه السلام ) نخواهد شد تا آنکه میان ، بنى فلان ، اختلاف افتاده ، وبه روى یکدیگر شمشیر بکشند ، حلقه تنگ شود وسفیانى خروج نماید وبلاء شدت یابد ، ومرگ وکشت وکشتار مردم را فرا بگیرد که مجبور شوند به حرم خداوند وحرم رسول الله صلى الله علیه وآله ( به مکه ومدینه ) پناه ببرند .
* حدیث شماره : 999 *
* حسن بن محبوب زراد ، از عبد الله بن سنان ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : مرگ وکشت وکشتار مردم را چنان در بر خواهد گرفت که مردم به حرم ( مکه یا مدینه ) پناهنده خواهند شده آنگاه منادى وسخنگوى صادق وراستگوئى از شدت جنگ ، ندا مى دهد که براى چه مى جنگید ومى کشید ؟ صاحب شما ، فلانى ، است .
* حدیث شماره : 1005 *
* عبد الله بن جبله ، از پدرش ، از محمد بن ثابت ، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده و مىگوید : از آن حضرت سئوال کردم ، آیا پیش از این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) علامتى وجود خواهد داشت ؟ فرمود : آرى . عرض کردم : آن چیست ؟ فرمود : هلاک شدن عباسى ، وخروج سفیانى وکشته شدن نفس زکیه وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در بیداء ، وصدا از آسمان . عرضکردم : فدایت شوم ، بیم دارم که این رخدادها به طول انجامد ! فرمود : خیر ، اینها مانند دانه هاى تسبیح پشت سر هم خواهند آمد .
* حدیث شماره : 1031 *
* حسین بن مختار ، از ابن ابی یعفور ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که به راوى فرمود : ( علامتهاى قیام حضرت مهدى علیه السلام را ) با دستت بشمار هلاک شدن فلانى ( یکى از شخصیتهاى بنى عباس ) و خروج سفیانى وکشته شدن نفس ( زکیه ) وفرو رفتن سپاه ( سفیانى ) در زمین وندا . عرض کردم صوت و ندا آیا همان نداى آسمانى است ؟ فرمود : و بوسیله آن صاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) شناخته مى گردد ، فرج وگشایش همه اش در گرو هلاک شدن فلانى ( از بنى عباس ) مىباشد .
حدیث شماره : 783 *
* وهیب بن حفص ، از ابوبصیر ، از امام باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود : زمانى که ببینید آتشى از سمت مشرق مانند ستون بلندى سه یا هفت روز پدیدار شده است آمادهء فرج آل محمد علیهم السلام ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) باشید اگر خداوند متعال بخواهد ، که خداوند عزیز و حکیم مىباشد . . . سپس حضرت فرمود : خروج سفیانى و یمانى و خراسانى در یک سال ودر یک ماه ودر یک روز پشت سر هم ( مثل دانه هاى تسبیح ) واقع شده وگرفتارى وبلا وناراحتى از هر سو روى مىآورد ، واى بر کسیکه با آنها مخالفت نماید . در میان آنها پرچمى هدایت کننده تر از پرچم یمانى یافت نمى شود . زیرا آن پرچم هدایت استکه بسوى حضرت صاحب الزمان ( علیه السلام ) دعوت مى نماید . زمانى که یمانى خروج کند ، فروش اسلحه به مردم و به مسلمانان حرام مى گردد . وزمانیکه یمانى خروج کند همراه او قیام کن که پرچم او پرچم هدایت مى باشد . وهیچ مسلمانى حق ندارد با او مخالفت کرده وسر پیچى نماید هر که چنین کارى کند از اهل آتش خواهد بود . زیرا او به حق وبه راه مستقیم دعوت مىنماید .
* حدیث شماره : 1054 *
* حسن بن علی بن أبی حمزه ، از پدرش ، و وهیب بن حفص ، از ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود : هنگامیکه مردم در عرفات در حال وقوف مى باشند ، ناگاه سواره اى ، سوار بر شتر سریع و تیز تک ، نزد مردم آمده وخبر مرگ خلیفه اى را که با مرگ او فرج آل محمد صلى الله علیه وآله وفرج همگى مردم ، آغاز مىشود به آنها مى رساند ، وحضرت فرمود : زمانیکه علامتى را در آسمان ملاحظه کردید که آتشى بزرگ از سمت مشرق نمودار است ، وچندین شب ادامه خواهد داشت ، در آن زمان ، فرج مردم ظاهر شده وآن ، اندکى قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام مىباشد .
* حدیث شماره : 774 *
* در روایت سید على بن عبدالحمید از امام باقر علیه السلام آمده است : زمانى که سپاه سفیانى در زمین فرو مى روند ، حضرت قائم علیه السلام در آن هنگام در مکه بوده که به کعبه پناهنده شده ومىگوید : من ولى الله هستم ، آنگاه بین رکن و مقام با آن حضرت بیعت مى نمایند . . . . و همراه آن حضرت عهد و پیمانى از رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم مىباشد که دست بدست از پدرانش به آن حضرت رسیده است ، چنانچه تشخیص امور ، و شناخت حضرت براى مردم مشکل گردد ، و نداى آسمانى که بنام آن حضرت ونام پدرش مى باشد ، مشکلى نخواهد داشت .
* حدیث شماره : 1003 *
* یعقوب بن یزید ، از زیاد قندى ، از گروهى از یارانش از امام صادق علیه السلام روایت کرده که از آن حضرت سئوال شد ، آیا خروج سفیانى از وقایع حتمیه است ؟ حضرت فرمود : آرى وکشته شدن نفس زکیه وقیام حضرت قائم ( علیه السلام ) از وقایع حتمیه بوده وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در سرزمین بیداء وظاهر شدن دستى از آسمان ، ونداء از آسمان هم از حتمیات است . عرض کردم : منظور از ندا چیست ؟ فرمود : منادى از آسمان باسم حضرت قائم وپدرش ( علیهما السلام ) ندا خواهد داد .
* حدیث شماره : 1004 *
* ابی خالد قماط ، از حمران بن أعین ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده است که فرمود : از رخدادهاى قطعى که پیش از قیام حضرت قائم ( علیه السلام ) اتفاق خواهد افتاد خروج سفیانى وفرو رفتن ( سپاه وى ) در زمین بیداء ، وکشته شدن نفس زکیه ، ونداء منادى از آسمان ، مى باشند* حدیث شماره : 1005 *
* عبد الله بن جبله ، از پدرش ، از محمد بن ثابت ، از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده و مىگوید : از آن حضرت سئوال کردم ، آیا پیش از این امر ( قیام حضرت مهدى علیه السلام ) علامتى وجود خواهد داشت ؟ فرمود : آرى . عرض کردم : آن چیست ؟ فرمود : هلاک شدن عباسى ، وخروج سفیانى وکشته شدن نفس زکیه وفرو رفتن ( سپاه سفیانى ) در بیداء ، وصدا از آسمان . عرضکردم : فدایت شوم ، بیم دارم که این رخدادها به طول انجامد ! فرمود : خیر ، اینها مانند دانه هاى تسبیح پشت سر هم خواهند آمد .
* حدیث شماره : 1031 *
* حسین بن مختار ، از ابن ابی یعفور ، از امام صادق علیه السلام نقل کرده که به راوى فرمود : ( علامتهاى قیام حضرت مهدى علیه السلام را ) با دستت بشمار هلاک شدن فلانى ( یکى از شخصیتهاى بنى عباس ) و خروج سفیانى وکشته شدن نفس ( زکیه ) وفرو رفتن سپاه ( سفیانى ) در زمین وندا . عرض کردم صوت و ندا آیا همان نداى آسمانى است ؟ فرمود : و بوسیله آن صاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) شناخته مى گردد ، فرج وگشایش همه اش در گرو هلاک شدن فلانى ( از بنى عباس ) مىباشد .
* حدیث شماره : 310 *
* ابو هریرة مىگوید از رسول الله صلى الله علیه وآله شنیدم که مىفرمود : با شخصى در میان رکن ومقام ( با حضرت مهدى علیه السلام ) بیعت خواهد شد . نخستین کسانى که حرمت خانهء کعبه را از بین مىبرند خود اهل مکه هستند که به محض بىاحترامى به آن به هلاکت وبدبختى مى افتند . سپس سپاهى از حبشه آمده وکعبه را خراب مىکند که بعد از آن ساخته نخواهد شد ، و آنان گنج و زیورهاى کعبه را خواهند برد .
172 - " یطلع نجم من المشرق قبل خروج المهدی له ذناب "
* حدیث شماره : 172 *
* کعب روایت مى کند ( وآنرا به پیامبر صلى الله علیه وآله نسبت نداده است ) . که پیش از ظهور حضرت مهدى ( علیه السلام ) ستارهء دنباله دارى از سمت مشرق طلوع مىکند .
781 - " آیتان تکونان قبل قیام القائم علیه السلام ، لم تکونا منذ هبط آدم إلى الأرض : تنکسف الشمس فی النصف من شهر رمضان ، والقمر فی آخره . فقال رجل : یا ابن رسول الله تنکسف الشمس فی آخر الشهر والقمر فی النصف ! فقال أبو جعفر علیه السلام : إنی أعلم ما تقول ، ولکنهما آیتان لم تکونا منذ هبط آدم علیه السلام "
* حدیث شماره : 781 *
* ثعلبة بن میمون ، از بدر بن خلیل ازدى ، از امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود : دو نشانه قبل از قیام حضرت قائم علیه السلام اتفاق خواهد افتاد که قبل از آن از زمان آمدن حضرت آدم به زمین سابقه نداشته است یکى گرفتگى خورشید در نیمه ماه رمضان ودیگرى ماه گرفتگى در آخر همان ماه . مردى گفت : اى فرزند رسول خدا خورشید گرفتگى در آخر ماه خواهد بود ! حضرت فرمود : من مىدانم چه مىگویم . ولى آن دو نشانه از زمان نزول حضرت آدم علیه السلام هرگز اتفاق نیفتاده است .
782 - " إن لمهدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والأرض ، ینکسف القمر لأول لیلة من رمضان ، وتنکسف الشمس فی النصف منه ، ولم تکونا منذ خلق الله السماوات والأرض "
* حدیث شماره : 782 *
* عمرو بن شمر ، از جابر از امام باقر علیه السلام نقل کرده است که فرمود : همانا مهدى ما ( علیهم السلام ) دو نشانه دارد که از آغاز خلقت آسمان وزمین سابقه نداشته اند یکى ماه گرفتگى در شب اول ماه رمضان ودیگر خورشید گرفتگى در نیمه دیگر همان ماه . واین دو هرگز از ابتداى خلقت آسمان و زمین سابقه نداشته اند .
- " علامة خروج المهدی کسوف الشمس فی شهر رمضان فی ثلاث عشرة وأربع عشرة منه "
* حدیث شماره : 1021 *
* این روایت به نحو ارسال از علی بن أبی حمزه ، از ابو بصیر ، از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود : علامت قیام حضرت مهدى علیه السلام ، گرفتن خورشید در روز سیزدهم و چهاردهم ماه رمضان خواهد بود .
* حدیث شماره : 1518 *
* در روایت ابو الجارود از امام باقر ( ع ) نقل شده است که فرمود : " خداوند مى تواند نشانه اى را فرو فرستد " ودر آخر الزمان نشانه هایى را به شما ارائه خواهد داد ، از جمله : " دابة الارض ، دجال ، وفرود آمدن عیسى بن مریم علیه السلام ، وطلوع خورشید از مغرب " .
* حدیث شماره : 1524 *
* از امیر المؤمنین على بن أبی طالب ( ع ) روایت شده که فرمود : آگاه باشید ، مردم پس از آنکه خورشید از مغرب طلوع نمود ، مانند امروزشان خواهند بود ، در پى اولاد وفرزند هستند ، هر مردى که دیگرى را ملاقات مى کند مىگوید کى متولد شده اى ؟ مىگوید : زمان طلوع خورشید از مغرب [ در آن هنگام ] توبه ، بر داشته مىشود ، و کسى که قبلا ایمان نداشته ویا از ایمان خود کسب خیر ( توبه ) نکرده باشد ، ایمانش به حال او سودمند نخواهد بود .
986 - " لا یخرج القائم حتى یخرج قبله اثنا عشر من بنی هاشم کلهم یدعو إلى نفسه "
* حدیث شماره : 986 *
* أحمد بن عائذ ، از ابن خدیجه ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : حضرت قائم ( علیه السلام ) قیام نخواهد کرد تا اینکه دوازده تن از بنى هاشم خروج مى کنند ، هر یک بسوى خود دعوت مىنمایند .
* حدیث شماره : 1068 *
* ابن محبوب ، از یعقوب سراج نقل کرده ومىگوید به امام صادق علیه السلام عرضکردم : فرج شیعیان شما چه زمانى است ؟ فرمود : زمانیکه فرزندان عباس ( بنى عباس ) با یکدیگر اختلاف کرده وقدرت و حکومت آنها از هم گسسته شود وکسانى که جرأت تعرض به آنها را نداشتند به حکومت آنها طمع بورزند ، وعرب مشکلات خود را رها کرده وهر جوجه اى به هواى پرواز مى افتد ( کنایه از اینکه هر کسى براى خود داعیه قدرت پیدا مى کند ) وشخص شامى ( سفیانى ) ظهور کرده ویمانى ( از یمن ) روى آورده وحسنى ( سید حسنى ) تحرک نظامى مىنماید وصاحب این امر ( حضرت مهدى علیه السلام ) از مدینه به سمت مکه خارج شده در حالیکه میراث رسول الله صلى الله علیه وآله را بهمراه دارد . عرضکردم : میراث رسول الله صلى الله علیه وآله چیست ؟ فرمود : شمشیر وزره وعمامه وعبا ( برد ) وعصا وپرچم ولباس جنگ وزین اسب رسول الله صلى الله علیه وآله ، آن هنگام حضرت مهدى علیه السلام وارد مکه شده وشمشیر را از نیام مىکشد وزره را پوشیده وپرچم را باز مىکند وعبا وعمامه را پوشیده وعصا را بدست مىگیرد آن زمان است که خداوند اجازه ظهور به آنحضرت مىدهد وآنگاه بعضى از دوستان وآشنایان آنحضرت که از قضیه با خبر مى شوند به سید حسنى خبر داده واو نیز بسرعت خروج نموده ( که به یارى حضرت برود ) که اهل مکه بر او یورش برده ووى را مىکشند وسرش را نزد شخص شامى ( سفیانى ) مىفرستند ، آنگاه حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) ظهور کرده ومردم با او بیعت نموده وپیرویش مى نمایند ، وشخص شامى پس از این قضیه سپاهى به مدینه مى فرستد که خداوند آنها را به مدینه نرسیده نا بود مى سازد ، آنهنگام تمامى فرزندان علی علیه السلام ( سادات علوى ) از مدینه فرار کرده ، ودر مکه به حضرت صاحب الامر ( علیه السلام ) ملحق مى گردند ، سپس حضرت به عراق رفته وسپاهى به مدینه مى فرستد تا آنکه امنیت شهر ومردم را بر قرار کرده تا مردم بتوانند به آنجا برگردند .
1068 - المصادر :
* : الکافی : ج 8 ص 224 - 225 ح 285 - وعنه ( محمد بن یحیى ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن یعقوب السراج قال : قلت لأبی عبد الله علیه السلام : متى فرج شیعتکم ؟ قال : فقال : -
* : النعمانی : ص 270 ب 14 ح 42 .....* حدیث شماره : 1071 *
* قتیبه أعشى ، از أبان بن تغلب ، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود : زمانیکه پرچم حق ( پرچم حضرت مهدى علیه السلام ) ظاهر شود ، تمام مردم در شرق وغرب جهان آنرا نفرین مىکنند ، آیا مى دانى چرا ؟ عرض کردم : خیر ، فرمود : بخاطر اینکه اشخاصى از اهل بیت ( از سادات ) قبل از حضرت مهدى علیه السلام به حکومت رسیده وبا ظلم وجور رفتار کرده اند ، ( مردم تصور مى کنند که حضرت هم از آن دسته است و بناى ظلم و ستم دارد ) .
1071 - المصادر :
* : النعمانی : ص 298 - 299 ب 17 ح 4* حدیث شماره : 610 *
* از علی علیه السلام : اى مردم ! قریش امامان عرب هستند نیکانشان امام نیکان وفاجرها وکنهکارانشان امام فاجرها وکنهکاران . بدانید که سنگ آسیا بگرد ضلالت خواهد چرخید وهنگامیکه برپایه وستون خود راست بایستد ، با چرخش خود همه چیز را آرد مى کند ، وچرخش آسیاى آن طوریستکه بیننده از آن خوشش مى آید وزمان فریبندگى آن ، زمان اوج آن خواهد بود ( اشاره به اینکه حکومت ظلم با همه فریبندگى وزیبائى خواهد آمد ) اما نابود واز هم گسیختن آن فقط بدست خدا مى باشد . آگاه باشید ، من و نیکان از عزت واهل بیتم عالم ترین مردن در کودکى وصبورترین آنها در بزرگى مى باشیم . پرچم حق با ماست که هرکس از آن جلوتر رفته ، از دین بیرون شده وهرکس از آن عقب بیفتد ، نابود وهلاک کشته ، وهرکس با آن حرکت کند به هدف خواهد رسید ومائیم اهل بیت رحمت ، وبواسطهء ماست که در هاى حکمت گشوده شده وما به حکم خدا حکم کرده وبواسطهء علم خداست که دانسته وآموخته وعالم گشته ایم واز شخص صادق وراستگو ( صلى الله علیه وآله ) شنیده ایم .
پس چنانچه از ما پیروى کنید ، نجات پیدا کرده وچنانچه به ما پشت کنید ، خداوند شما را بدست ما عذاب خواهد کرد بواسطهء ماست که خداوند گره هاى ذلت را از گردن هاى شما باز نموده وختم خواهد نمود ، نه به شما . ( ما محور هستیم ) آنها که عقب مانده اند باید به ما ملحق شده وآنها که جلو رفته اند باید به نزد ما برگردند ، وچنانچه عجله نکنید یا نخواهید که مقدرات الهى عقب بیفتد ( گرچه بشر ذاتا اینگونه است ) براى شما مى گفتم از جوانانى از غیر عرب واز فرزندان عرب وقدرى از پیر مردها که مقدار آنها بقدر نمک در غذا مى باشد ، که نمک غذا از چیزهاى دیگر در آن کمتر است .
غیبت ها در ما وانتظار براى شیعیان ماست . ما وشیعیانمان با درد معده وتب وشمشیربه سوى خدا خواهیم رفت ودشمنان ما با مرض ودمل ودیگر بلاها وانتقامهائى که خداوند براى آنها پیش خواهد آورد ، هلاک خواهند شد . بخدا قسم ، اگر آنچه را که مى دانم براى شما بگویم ، گروهى از شما خواهند گفت که او چقدر دروغگو مىباشد . چنانچه از میان شما ( شیعیان ) صد نفر را که دلهاى آنان مانند طلا است انتخاب کرده واز آن میان نیز ده نفر را بر گزینم وحدیثى را که در مورد ما اهل بیت هر چند هم آسان باشد ، برایشان بگویم ، در حالیکه جز حق وراستى در بین نباشد ، باز هم خواهند گفت که ، على از دروغگوترین مردم است . در حالیکه اگر به ده نفر از غیر شیعه ، احادیث زیادى را در تعریف دشمنان خود وکسانى که به ما ظلم کرده اند ، بگویم خواهند گفت که ، على از راستگوترین مردم است . ( یعنى اینکه فضائل ما را شیعیان خاص ما تحمل نمى کنند . اما فضائل دروغین دشمنان ما را مخالفین ما مى پذیرند ، سخنران هلاک شده وکسى که عده اى یار ویاور دارد متحیر بوده وقلب ها در دگرگونى غوطه ورند ، بعضى از دلها سر سبز وپر محصول وبعضى مانند شوره زار بى حاصل وبعضى حاصلخیز وبعضى دیگر چون زمینهائى که چیزهاى مختلفى در آن روینده مى باشند ( یعنى اینکه دیگر حرف بى اثر بوده ویار ویاور بدرد نمى خورد ودلها مختلف شده وهر که بسوئى مى رود ) .
اى فرزندان من ، کوچکترها باید به بزرگترهاى خود نیکى کرده ، وبزرگترها هم باید به کوچکترها به مهربانى رفتار نمایند ، ومانند گمراهان جفا پیشه اى نباشید که در دین تحقیق نکرده ودر باره خداوند متعال از یقین خالص بى بهره گشته اند ، که مانند تخم مرغ زود مى شکنند ، اى واى بر جوجه هاى آل محمد ( صلى الله علیه وآله ) از دست خلیفهء جبار وستمگر وعیاشى که خلف وفرزندان مرا در آینده سبک شمرده وخوار خواهد کرد ، وبخدا قسم محققا تأویل آنچه را که به پیامبران نازل گشته وزمان وعده هاى الهى واتمام کلمات خداوند را ، مى دانم ، ومردى از اهل بیت من خواهد آمد که قدرتمند بوده وبه امر خداوند وحکم الهى ، امر وحکم خواهد نمود ، اما این بعد از زمانى استکه بسیار سخت وفضاحت بار بوده وبلاء آن شدید وامیدها در آن بر باد شده ورشوه در آنزمان معمول گردیده باشد .
610 - المصادر :
* : ملاحم ابن المنادی : ص 64 - ....* حدیث شماره : 643 *
* از امیرالمؤمنین علی علیه السلام منقول است که در خطبه اى فرمود : آن امر الهى است که قطعا انجام خواهد شد آنگاه حضرت ، حضرت مهدى علیهما السلام را مخاطب قرار داده ، مىفرماید : پس اى فرزند بهترین کنیزان تا کى منتظرى ، مژده باد ترا به یارى نزدیک از جانب خداى مهربان ، پدر و مادرم فداى آن عده کمى که نام آنها در جهان ناشناخته مىباشد ، حتما وقت ظهور وقیام آنها اکنون رسیده وامضا گشته است . بسیار شگفت آور است از اتفاقات میان ، جمادى و رجب ، از اجتماع متفرقات و درو شدن گیاهان و از صداها و نداهاى پشت سرهم سپس فرمود : حکم وداورى تمام شده و امر الهى حتمى و قطعى مىباشد .
643 - المصادر :
* : کتاب صفین - المدائنی : على ما فی ینابیع المودة .
* : ینابیع المودة : ص 512 ب 99* حدیث شماره : 1150 *
* ( امام صادق علیه السلام در پاسخ سؤال راوى از مدت حکومت حضرت مهدى علیه السلام مىفرماید ) : هفت سال ، که روزهاى آن طولانى بوده بطورى که یک سال آن معادل ده سال از سالهاى شماست که در آن صورت هفت سال حکومت حضرت ، هفتاد سال از سالهاى شما خواهد بود و هنگام قیام حضرت در جمادى الاخرة و ده روز از ماه رجب بارانى بر مردم خواهد بارید که مردم مانند آنرا هرگز ندیده اند و خداوند بواسطهء آن گوشت و بدنهاى مؤمنین را در قبرهایشان مىرویاند ، چنانکه گویا مىبینم از طرف جهینه دارند مىآیند و خاکها را از موهاى خود مىتکانند و پاک مىکنند .
1150 - المصادر :
* : الفضل بن شاذان : على ما فی غیبة الطوسی .
* : الارشاد : ص 363* : منتخب الأثر : ص 487 ف 9 ب 1 ح 1 عن غیبة الطوسی .
متن عربی و مصادر حذف شد
| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب
<<   1      2      3     4     5      ...      7   >> صفحات وبلاگ