? روم - سلام بر امام مهدی عج
X
تبلیغات
رایتل

سلام بر امام مهدی عج

مروری بر سی دی امام مهدی عج

روم

روم

• حدیث شماره : 218 *
* مستورد ، از عمرو بن عاص ، نقل کرده که گفت : از رسول الله صلى الله علیه وآله شنیدم فرمود : سخت ترین دشمنان شما ( مسلمانان ) رومیها هستند که هلاکت ونابودى آنها فقط با وقوع ، ساعت ، ( ساعت قیام حضرت مهدى علیه السلام یا قیامت ) خواهد بود .
218 - المصادر :
* : أحمد : ج 4 ص 230
• * حدیث شماره : 221 *
* عوف بن مالک اشجعى از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت مى کند که حضرت فرمود : اى عوف ، بشمار ، شش امر قبل از قیام ساعت اتفاق خواهد افتاد . نخست از دنیا رفتن من خواهد بود ، راوى مى گوید : من به گریه افتادم ورسول الله صلى الله علیه وآله براى آنکه مرا ساکت کند ، فرمود : بگو این یک ، و دومى فتح بیت المقدس ، بگو دو ، سومى دو نوع مرگ ناگهانى است که مانند طاعون گوسفندان میان امت من اتفاق خواهد افتاد ، بگو سه ، چهارمى فتنه وبلائى است که گریبانگیر امت من مىگردد ( واین را حضرت خیلى بزرگ شمرد ) بگو چهار ، پنجمى آنستکه در میان شما مال بقدرى زیاد مى شود که اگر به کسى ( فقیر ) صد دینار بدهند . عصبانى مى گردد ، بگو پنج ، و ششمى آنها اینستکه صلحى میان شما ومیان بنى الاصفر ، واقع مى شود ، ولى بعدا آنها دوباره متعرض شما شده وبا شما مىجنگند ، ومسلمانان در آنروز در سرزمینى بنام غوطه خواهند بود که در شهر دمشق قرار دارد .
221 - المصادر :
* : الحمیدی : على ما فی سند البخاری ، ودلائل النبوة .
* ابن حماد : ص 7
• 219 - " تقوم الساعة والروم أکثر الناس "
* حدیث شماره : 219 *
* عبدالکریم بن حرث ، از مستورد قرشى ، نقل کرده که گفت : از رسول الله صلى الله علیه و آله شنیدم که فرمود : هنگام قیام ، ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) روم اکثریت مردم را خواهد داشت .
219 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 134
• * حدیث شماره : 220 *
* سعید مقبرى ، از ابو هریره ، از رسول الله صلى الله علیه وآله روایت کرده که فرمود : ساعت ، ( قیامت یا قیام حضرت مهدى علیه السلام ) بر پا نخواهد شد تا آنکه امت من مانند دیگران ، به حکومت وقدرت رسیده ، ومطابق ، آنها عمل خواهند کرد ، مردم گفتند : یا رسول الله آیا مانند فارس وروم حکومت خواهند کرد ؟ حضرت فرمود : مگر غیر از فارس وروم ، مردمى دیگر هم هستند !
المفردات : مأخذ الأمم : أی تسلک مسلکها .
* *
* : العمدة : ص 467 ح 979 - عن روایة البخاری الأولى ، وأورد أیضا أول روایته الثانیة .
* : غایة المرام : ص 575 ب 67 ح 3 - عن البخاری :
* : البحار : ج 28 ص 30 - 31 - عن جامع الأصول ، عن البخاری ، عن أبی هریرة : -
220 - المصادر :
* : أحمد : ج 2 ص 325
• * حدیث شماره : 225 *
* عبد الله بن بشیر خثعمى ، از کعب روایت کرده و آنرا به رسول خدا ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : حضرت مهدى علیه السلام براى جنگ با رومیها مى رود آنگاه تابوت سکینه ( میراث حضرت موسى علیه السلام ) را از غارى درانطاکیه خارج مى نماید که در آن توراتى که بر حضرت موسى علیه السلام نازل شده وانجیلى که به حضرت عیسى علیه السلام نازل گردیده وجود دارد ، آن حضرت میان اهل تورات به تورات و میان اهل انجیل طبق انجیل حکم مىفرماید .
* *
* : ملاحم ابن طاووس : ص 67 ب 137
• 215 - " تخرج الروم فی الملحمة العظمى ، ومعهم الترک وبرجان والصقالبة "
* حدیث شماره : 215 *
* ابو قبیل ، از جمعى از اصحاب پیامبر نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در آن آمده است که : در جنگ بزرگى که اتفاق مى افتد ، روم همراه با ترک ، و برجان ( دو گروه از نژادهاى اطراف مدیترانه ) وصقالبه ( اهل ایتالیا ومنطقه ترکیه ) در آن جنگ شرکت مىنمایند .
• * حدیث شماره : 647 *
* از اصبغ بن نباته گفت که امیر المؤمنین علی علیه السلام در خطبهء خود حضرت مهدى علیه السلام ویاران آنحضرت واسامى آنها را ذکر فرمود . ابو خالد حلبى عرضکرد که آنها را براى ما توصیف نما ، حضرت فرمود : حضرت مهدى علیه السلام شبیه ترین مردم از جهت خلقت وزیبایى واخلاق به رسول خدا صلى الله علیه وآله مى باشد . آیا نمى خواهید شما را از یاران آنحضرت وتعداد آنها مطلع نمایم : گفتند بله یا امیر المؤمنین فرمود . . . . .
احنف گفت : سفیانى از چه قومى مى باشد ؟ امیر المؤمنین علیه السلام فرمود : او از بنى امیه ودائىهاى او از قبیلهء کلب بوده و او عنبسة بن مرة بن کلیب بن سلمة بن عبد الله بن عبدالمقتدر بن عثمان بن معاویة بن ابى سفیان بن حرب بن امیة بن عبد شمس بوده که بدترین مخلوقات الهى وملعون ترین وپلید ترین خلق خدا وظالم ترین آنهاست . وهمراه با سپاهان وقوم وقبیلهء خود همراه با صد وهفتاد هزار نفر در کنار دریاچهء طبریه فرود آمده که حضرت مهدى علیه السلام از چپ وراست که در جلو او جبرئیل حرکت مى نماید بطرف سفیانى رفته ودر شب حرکت کرده ودر روز مخفى شده ومردم نیز بدنبال حضرت حرکت کرده تا آنکه با سفیانى در کنار دریاچهء طبریه روبرو شده وخداوند بر سفیانى غضبت نمود که سبب مى شود مردم نیز از او خشمگین گشته تا آنکه پرندگان با بالهایشان وکوهها با سنگهایشان وملائکه با صداهایشان آنها را ( سفیانى وسپاهش را ) هدف قرار داده ( شاید اشاره به این باشد که تمام قواى طبیعى نیز به حضرت کمک مى نمایند ) وساعتى نخواهد گذشت تا آنکه خداوند اصحاب سفیانى را هلاک کرده وسفیانى تنها گشته وحضرت مهدى علیه السلام او را گرفته ودر زیر درختى که شاخه هاى آن آویزان است در کنار دریاچهء طبریه ، گردن زده وخود فرمانرواى شهر دمشق مى گردد . وآنگاه پادشاه روم در میان صد هزار صلیب که در زیر هر یک از آنها ده هزار نفر مى باشند خروج کرده وبزور سر نیزه طرسوس ، را فتح کرده ومال واموال مردم را غارت مى نماید . وخداوند جبرئیل را به ، مصیصه ، ومنازل آن فرستاده ، وآنجا را با آنچه که در آن است بلند کرده ودر آسمان آویزان مىنماید ووقتى که پادشاه روم به آنجا مى رسد مى بیند که از شهر خبرى نیست ومىگوید کجاست شهرى که روم از آن مى ترسید که ناگهان صداى خروس هاى وسگها وشیههء اسبها را از بالاى سر خود مى شنود و . . . . .
647 - المصادر :
* : فتن السلیلی ؟ على ما فی ملاحم ابن طاووس .
* : ملاحم ابن طاووس : ص 145 ب 79
• * حدیث شماره : 223 *
* یحیى بن أبی عمرو شیبانى ، از ذى مخبر بن اخى النجاشى از رسول الله صلى الله علیه وآله نقل کرده که فرمود : شما ( مسلمانان ) با روم براى ده سال صلح مىنمائید که دو سال رومیها به آن وفا کرده ولى در سال سوم آنرا نقض مىکنند ، یا چهار سال وفا مى کنند ودر سال پنجم نیرنگ وخدعه کرده وصلح را مى شکنند ، آنزمان لشکر شما وارد شهر آنها ( رومیها ) شده ، آنگاه شما وآنها به جائى مى روید که دشمنى در آنجا در تعقیب رومیهاست . و خداوند شما را پیروز گردانیده وشما از غنائمى که بدست آورده اید خوشحال شده ودر سبزه زارى که داراى ، تپه هائى ، مى باشد ، فرود مى آئید ، آنگاه یکى از شماها مى گوید : خدا پیروز شد . ویکى از رومیها مى گوید : صلیب پیروز شد ، ومدتى به همین گونه ، با یکدیگر بسر مىبرند تا آنکه مسلمانان ناراحت مى گردند ، واز آنجا که صلیب از مسلمانان دور نمى باشد ، ناگهان یکى از مسلمانان با حمله به صلیب ، آن را مى شکند ورومیها هم متعاقبا حمله کرده و آن مسلمان را مى کشند ، وگروههایى از مسلمانان دست به اسلحه برده ورومیها هم متقابلا دست به اسلحه مىبرند که در آن میان ، آن گروه مسلمان به شهادت مى رسند در آن هنگام رومیها نزد پادشاه خود مى روند ومى گویند ما حمله عربها را دفع کردیم ، دیگر منتظر چه هستید ؟ سپس در مدت نه ماه به مدت باردارى یک زن به جمع آورى نیرو مىپردازند وهشتاد پرچم را به اهتزاز در آورده که در زیر هر پرچمى دوازده هزار نفر نیرو بسر مى برد .
223 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 137
• * حدیث شماره : 224 *
* براح از ارطاة ، نقل کرده و آنرا به پیامبر ( ص ) نسبت نداده است ، در این روایت آمده است : میان حضرت مهدى علیه السلام وحکومت روم بعد از کشته شدن سفیانی وغارت شدن قبیله او بدست حضرت ، صلح واقع مى گردد تا آنجا که تجار وبازرگانان دو طرف ، به کشورهاى یکدیگر سفر مى کنند وسه سال مشغول ساختن کشتیهاى خود مى گردند ، . . . .
224 - المصادر :
* : ابن حماد : ص 142
| نویسنده: ddddd12 | چاپ مطلب